privacy

Als gouverneur vind ik de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk

Ik hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en mijn diensten verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg. De persoonsgegevens die je verstrekt, worden verwerkt door het algemeen secretariaat van de gouverneur, Burg 3, 8000 Brugge. De gouverneur van West-Vlaanderen is dus de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens. Mijn diensten werken hierbij volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016.

Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Ik verwerk volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • identificatiegegevens zoals titel, naam, voornaam, adres, telefoon- en gsmnummer, e-mail
  • elektronische identificatiegegevens zoals IP-adressen, cookies, rijksregisternummer en identiteitskaartnummer
  • financiële en transactiegegevens zoals bankrekeningnummers, betalingen, leveranciersgegevens, persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, geslacht, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat en nationaliteit, geluidsopnames, foto- en beeldmateriaal.

Deze gegevens komen bij mij en mijn dienst terecht:

  • omdat je ze zelf aan ons hebt bezorgd

Wij verwerken ook persoonsgegevens voor statistisch onderzoek, maar deze gegevens zijn gepseudonimiseerd. Dat wil zeggen dat we deze gegevens niet kunnen herleiden tot individuen of personen. Aan de hand van deze gegevens kunnen we jou dus niet meer identificeren.

Waarom verwerk ik jouw persoonsgegevens?

Mijn dienst en ik verwerken jouw persoonsgegevens op basis van:

  • de meldingsplicht van vondsten in de territoriale zee, de exclusieve economische zone of op het continentaal plat. Die moeten gemeld worden aan de gouverneur van West-Vlaanderen  ingevolge de wet van 4 april 2014 betreffende de bescherming van cultureel erfgoed onder water en het KB van 25 april 2014 ter uitvoering ervan. Deze verplichting bestaat sedert 1 juni 2014.

Functionaliteit van mijn website:

Ik wil dat mijn website goed werkt en dat je snel jouw informatie kan terugvinden. Daarom verzamelen we gegevens van bezoekers aan de hand van verschillende technieken zoals Google Analytics. Deze gegevens worden niet individueel verzameld maar we aggregeren deze gegevens in algemene rapporten.

Ik wil ook dat jouw bezoek aan mijn website optimaal verloopt. Daarom gebruiken we cookies. Je kan via de instellingen van je browser verhinderen dat cookies worden gebruikt of dat je bepaalde waarschuwingen krijgt bij het installeren of verwijderen van cookies. Let op: als je geen cookies toelaat kan het zijn dat de site niet optimaal werkt.

Hoe verwerken we jouw persoonsgegevens?

Mijn dienst neemt alle technische en organisatorische maatregelen om de verwerking van jouw gegevens veilig te laten verlopen en wij eisen van derden die jouw persoonsgegevens voor mij behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. Toegang tot jouw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen en is alleen toegestaan voor die medewerkers die jouw gegevens nodig hebben om hun job uit te oefenen. Deze medewerkers zijn verplicht om discreet om te gaan met de gegevens en leven alle technische voorschriften na om de gegevens veilig te verwerken.

De gegevens worden bewaard zolang als nodig is om mijn wettelijke verplichtingen na te komen.

Geef ik jouw persoonsgegevens door aan derden?

Ik zal nooit jouw gegevens meedelen aan derden, tenzij in volgende gevallen:

  • het is noodzakelijk voor het bereiken van de eerder vermelde doelstellingen (zie "Waarom verwerk ik jouw persoonsgegevens?")
  • je geeft ons hiervoor schriftelijke toestemming
  • ik ben wettelijke verplicht om dit te doen
  • ze worden opgevraagd in het kader van een gerechtelijk onderzoek.

Wat zijn jouw rechten en hoe kan je die uitoefenen?

Als betrokkene heb je bepaalde rechten en als gouverneur wil ik ervoor zorgen dat je deze eenvoudig kan uitoefenen. Je moet er wel rekening mee houden dat niet al deze rechten zomaar kunnen worden ingeroepen. Als overheidsinstantie heb ik een aantal wettelijke verplichtingen en vervul ik taken van algemeen belang en openbaar gezag, waardoor ik niet altijd kan ingaan op verzoeken om inzage, verbetering, wissen, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid en bezwaar tegen de verwerking. In die zin zijn in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 uitzonderingen voorzien. Een weigering van mijn kant zal ik altijd motiveren.

INZAGE? Voor inzage in jouw gegevens:

per e-mail via info@gouverneurwest-vlaanderen.be of via het telefoonnummer 050 405 811.

CORRECTIE, AANVULLING EN ANDERE VRAGEN? Voor alle andere vragen, in het bijzonder de correctie van foute gegevens over aanvulling van onvolledige gegevens:

per e-mail via info@gouverneurwest-vlaanderen.be of via het telefoonnummer 050 405 811.

Let op: om jouw vraag te kunnen beantwoorden hebben we een bewijs van jouw identiteit nodig. Dit kan door een kopie of een scan van je identiteitskaart mee te sturen. Wij zullen deze kopie of scan enkel gebruiken om vast te stellen of je daadwerkelijk de betrokkene bent waarvan de persoonsgegevens verwerkt worden, dan wel de ouder of de voogd in het geval van -16 jarigen. Van zodra we beiden tevreden zijn met het antwoord op jouw vraag zullen we de kopie of scan vernietigen.

Waar kan je terecht als je niet tevreden bent met de manier waarop we omgaan met jouw gegevens?

Mijn diensten doen hun uiterste best om jouw persoonsgegevens correct te behandelen. Ben je toch niet tevreden met onze werkwijze, neem dan in de eerste plaats contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Ben je daarna nog steeds niet tevreden over onze werkwijze of heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan neem je best contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit.